სწორი ბიზნეს მოდელი ერთ-ერთი გადამწყვეტია ბიზნესის წარმატებისთვის. თამამად შეიძლება ითქვას რომ წარმატების 50% მოდის კარგი ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებაზე. შესაბამისად ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება რომელსაც ჩვენი კომპანია ქმნის არის სწორედ ისეთი ბიზნეს მოდელის შემუშავება რომელიც იქნება რეალური და განხორციელებადი.

ბიზნეს მოდელის შემუშავება ეფუძნება ბიზნეს იდეის არსებობას. ის აჩვენებს თუ როგორ ხდება ბიზნეს იდეის კომერციალიზაცია და როგორ შეიძლება რომ ამ იდეაზე დაფუძნებული სტარტაპი გახდეს სიცოცხლისუნარიანი. როგორც წესი ბიზნეს მოდელით იწყება ყველა სტარტაპზე მუშაობის პროცესი ჩვენს კომპანიაში.